top of page

Velet gir støtte

Har du en god idé og trenger litt støtte? Da kan du søke Venersberg og Langerudberget vel om støtte til gjennomføring.Vennersberg og Langerudberget vel har et sterkt samfunnsengasjement, og gir støtte som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet.

Retningslinjer for tildeling er retningsgivende for arbeidet, men kan avvikes når det er godt dokumentert. Avvik forutsettes å være nettopp det, og skal begrunnes. Hovedandelen av tildelinger skal skje innenfor retningslinjer for tildeling. Retningslinjer for tildeling

1. Bakgrunn Vennersberg og Langerudberget vel ønsker å støtte opp om lokalt engasjement innenfor velets formålsparagraf.

Disponering av midlene foretas av styret.

2. Formål Utdeling av støtte er en viktig del av Vennersberg og Langerudberget vel sine aktiviteter. Styret har et sterkt samfunnsengasjement, særlig knyttet til sitt lokalmiljø. Styret gir støtte som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. Som selvstendig vel ønsker Vennersberg og Langerudberget vel å gi støtte til allmennyttige formål.

3. Kriterier for tildeling av midler - Formålet skal bidra til utvikling i vårt nærområde - Formålet skal ha verdi og nytte over tid - Formålet skal engasjere mange i vårt lokalmiljø - Formålet skal skape tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet - Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø prioriteres - Formål som er innovative og skaper næringsutvikling i lokalmiljøet prioriteres - Samarbeidsprosjekter med skoler, barnehager og lag som er relevante for vårt lokalsamfunn

4. Midler gis ikke til - Politiske og religiøse organisasjoner - Miljøskadelige formål - Formål i strid med god forretningsskikk - Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet. - Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering - Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige

5. Søknader, tiltak, dokumentasjon og formål

Søknader skal være godt funderte/dokumenterte og ha et spesifisert formål. Tildeling skal i hovedsak skje 2 ganger pr år, 1 gang på våren og 1 gang på høsten etter kunngjøring. Styret kan selv ta initiativ til nye aktiviteter/nye tiltak for målgrupper. Styret skal ikke selv drive disse tiltakene eller sette seg i en situasjon hvor det er naturlig at styret selv må levere sluttrapport.

De som tilgodeses med støtte skal ved avtaleinngåelse bes om å levere en sluttrapport, et regnskap, kvittering eller lignende for å dokumentere bruken av midlene.

Styret bør søke informasjon om mulige nye lag, foreninger og tiltak eller felles prosjekter som kan være av interesse.

Lag og organisasjoner med flere avdelinger/enheter (for eksempel idrettslag, korps m.fl.) forutsettes å levere en samlet søknad, med foreslått prioritet fra virksomhetens styre.

6. Målgruppe Tilskuddets målgruppe er i hovedsak barn, unge og eldre, men andre mindre ressurssterke grupper kan også tilgodeses.

Allmennyttige formål med fri adgang og som understøtter overordnede samfunnsinteresser som f.eks. økt friluftsliv/ økt fysisk aktivitet, bedre psykisk helse, miljøbevissthet osv. kan også tilgodeses.

Tildelingene går primært til frivillige organisasjoner, men noen ganger kan uorganisert virksomhet også oppmuntres.

Kommersielle aktiviteter skal i utgangspunktet ikke støttes.

Tildelinger skal ikke gis til formål som kan virke splittende, politiske partier eller politiske formål som kan benyttes i partipolitisk sammenheng.

Støtte til politiske og religiøse organisasjoner skal ikke gis med mindre tiltaket har et tydelig humanitært formål som er allment tilgjengelig.

7. Hensikt Støtte skal utløse aktivitet/ inspirere til innsats – søker bør derfor som en hovedregel kunne dokumentere betydelig egeninnsats som et resultat av tildelingen.

Aktiviteten skal primært fremme sosialt samvær og/eller fysisk aktivitet og/eller kunnskapsbygging.

8. Uavhengighet - Tildelingene skal være partipolitisk og religiøst uavhengige. - Tildelingene skal ikke erstatte offentlige tiltak eller midler - Tildelingene skal skje på et fritt og uavhengig grunnlag - Tildelinger skal ikke ha som formål å dekke ordinære driftsutgifter til mottakeren. - Tilskudd skal ikke gis for å dekke eventuelle tap eller tapspotensialet hos styrets kunder.

9. Størrelse på tildelinger Det er styrets intensjon å gi noen tildelinger som ”utgjør en forskjell” fremfor å bare dele ut jevnt og smått.

10. Saksbehandling - Sakene behandles samlet av styret senest 4 uker etter utløpt søknadsfrist - Avslag begrunnes ikke - Søknader som ikke er innenfor retningslinjer for tildeling blir ikke behandlet - For sent innkommende søknader behandles ikke - Hvem som har fått tildelinger kunngjøres på styrets hjemmesider og de tilskrives.

11. Rammer

- Årets beløp vedtas av styret.

- Det er primært aktiviteter, lag og foreninger i Vennersberg og Langerudberget som skal tilgodesees.

- Søknader med tilbud som favner velets områder kan tilgodesees.

Comentários


bottom of page